KVKK Genel Aydınlatma Metni - Ana Yelken - Çocuk Yelken Eğitimi

KVKK Genel Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA Anayelken Spor Eğitim ve Dış Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Anayelken Spor Kişisel Verilerinizi işbu Aydınlatma Metninde açıklanan kapsamda işleyebilecektir.
Bu metin ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek istiyoruz.

TANIMLAR

Bu metinde geçen;

Kişisel Veri: 
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyet.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) : 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Anayelken Spor Eğitim ve Dış Tic. Ltd. Şti

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

www.anayelken.com.tr internet sitesi üzerinde işlenen verileriniz ile ilgili olarak veri sorumlusu Anayelken’dir.
Kişisel Verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Anayelken tarafından, KVKK uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

www.anayelken.com.tr internet sitesi üzerinden verilen hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre değişiklik gösterebilmekle beraber, aşağıda yer alan verileriniz elektronik ortam üzerinden beyanınız doğrultusunda ya da bilginiz dâhilinde toplanabilecektir.

 • Bize ulaşın sekmesinden iletişim kurmanız durumunda; bize sunduğunuz isim bilgisi, e-posta adresi, iletişim içeriği ile kullandığınız cihaz bilgisi ve IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri)
 • Site üyeliği için bize sunduğunuz isim bilginiz ve e-posta adresiniz, doğum tarihi ve cinsiyet bilginiz,
 • Kanuni gereklilik sebebiyle; www.anayelken.com.tr adresine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri) ile konum bilginiz,
 • www.anayelken.com.tr sitesini daha etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, üçüncü kişi web sitelerin size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesini sağlama amaçlı kullanılan çerezlerin topladığı verileriniz,

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörüldüğü üzere;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz;

 • Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
 • Anayelken tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanabilmesi,
 • Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapmanızın sağlanabilmesi,
 • Yeni hizmet ve faaliyetlerimizden sizleri haberdar edebilmek, bu doğrultuda size en uygun ürün ve hizmetin sağlanabilmesi,
 • www.anayelken.com.tr üzerinden görüntülü ve sesli hizmet sunulabilmesi,
 • Hizmet ve faaliyetlerimizin, gerekli ölçümler yapılarak geliştirilebilmesi, iyileştirilebilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi,
 • Ödül ve çekiliş, yarışma ya da benzeri bir etkinlik kapsamında verdiğiniz bilgilerin etkinliğin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımız ile sair üçüncü kişilerle paylaşılabilmesi,
 • Anayelken, insan kaynakları politikalarının yürütülebilmesi,
 • Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınabilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilebilmesi ve idari operasyonların yürütülebilmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülebilmesi,
 • Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;
 • İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Anayelken’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Anayelken’in meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması,
 • Gerekli olması halinde açık rızanızın alınması dâhilinde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Toplanan Kişisel Verileriniz, Anayelken’in yukarıda sayılan amaçları dahilinde ve faaliyetlerini sürdürebilmesi için Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarım şartları kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilecektir.

İŞLEMEYE TABI OLAN VERILER

www.anayelken.com.tr internet sitesi üzerinden verilen hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre değişiklik gösterebilmekle beraber, aşağıda yer alan verileriniz elektronik ortam üzerinden beyanınız doğrultusunda ya da bilginiz dâhilinde toplanabilecektir.
 • Bize ulaşın sekmesinden iletişim kurmanız durumunda; bize sunduğunuz isim bilgisi, e-posta adresi, iletişim içeriği ile kullandığınız cihaz bilgisi ve IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri),
 • Site üyeliği için bize sunduğunuz tüm bilgileriniz
 • Kanuni gereklilik sebebiyle; www.anayelken.com.tr adresine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri) ile konum bilginiz,
 • www.anayelken.com.tr sitesini daha etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, üçüncü kişi web sitelerin size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesini sağlama amaçlı kullanılan çerezlerin topladığı verileriniz,
Anayelken yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak, e-bülten alıcıları, tarafımızla temasa geçen internet sitesi ziyaretçileri, müşteri, çalışan, bayi ve yetkililerine ilişkin aşağıda belirtilen Kişisel Verileri toplayabilmekte ve işleyebilmektedir:
 1. Ad, soyad bilgisi;
 2. Ev adresi, iş adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi iletişim bilgileri;
 3. Cinsiyet bilgisi;
 4. Okul ve meslek bilgisi;
 5. Özel nitelikli kişisel veriler, fotoğraf, video, parmak izi vb. gibi biyometrik ve genetik verileri.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Anayelken’in yukarıda sayılan amaçları dahilinde ve faaliyetlerini sürdürebilmesi için Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarım şartları kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilecektir.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılması için Kişiler Verilere ilişkin olarak kimlik bilgileriniz ile birlikte taleplerinizi www.anayelken.com.tr adresine, güvenli elektronik posta, mobil imza veya elektronik posta vasıtasıyla veya “Fenerbahçe Mah. Bağdat Cad. Nazlı Apt. No:78/9 Kadıköy/İstanbul/Türkiye” adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Anayelken sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

Anayelken olarak, www.anayelken.com.tr içerisinde başkaca sitelere bağlantılar bulunduğunu ve Anayelken’in gizlilik ilkelerinin sadece www.anayelken.com.tr platformumuzda uygulanacağını, bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını hatırlatmak isteriz.